N-(2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基-1-氧)-N'-芳酰氨基硫脲EPR波谱的溶剂效应
张自义,施继成,汪汉卿,冯良波
Solvent effects on EPR spectra of nitroxides of N-(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl-1-oxyl)-N-(aryl-formyl) thiosemicarbazides
ZHANG ZIYI;SHI JICHENG;WANG HANQING;FENG LIANGBO
化学学报 . 1992, (8): 805 -810 .