CdTe量子点与罗丹明B间的荧光共振能量转移研究
王益林, 陆建平, 童张法, 陈璐
Fluorescence Resonance Energy Transfer between CdTe Quantum Dots and Rhodamine B
WANG Yi-Lin, LIU Jian-Beng, TONG Zhang-Fa, CHEN Lu
化学学报 . 2009, (19): 2222 -2226 .