In 2O 3电子结构与光学性质的第一性原理计算
张富春, 张志勇, 张威虎, 阎军峰, 贠江妮
The First-Principle Calculation of Electronic Structure and Optical Properties of In 2O 3
ZHANG Fu-Chun, ZHANG Zhi-Yong, ZHANG Wei-Hu, YAN Jun-Feng, YUN Jiang-Ni
化学学报 . 2008, (16): 1863 -1868 .