SpinPHOX/Ir(I)催化的2-羟甲基-3-芳基丙烯酸的不对称氢化
刘旭, 韩召斌, 王正, 丁奎岭
SpinPHOX/Ir(I) Catalyzed Asymmetric Hydrogenation of (E)-2-(hydroxymethyl)-3-Arylacrylic Acids
Liu Xu, Han Zhaobin, Wang Zheng, Ding Kuiling
化学学报 . 2014, (7): 849 -855 .  DOI: 10.6023/A14040314