CuO/CeO 2-ZrO 2/SiC整体催化剂催化甲醇水蒸气重整制氢的研究
焦桐, 许雪莲, 张磊, 翁幼云, 翁玉冰, 高志贤
Research on CuO/CeO 2-ZrO 2/SiC Monolithic Catalysts for Hydrogen Production by Methanol Steam Reforming
Tong Jiao, Xue-lian Xu, Lei Zhang, You-yun Weng, Yu-bing Weng, Zhi-xian Gao
化学学报 . 2021, (4): 513 -519 .  DOI: 10.6023/A20120562