Acta Chimica Sinica ›› 1984, Vol. 42 ›› Issue (9): 943-945. Previous Articles    

Original Articles

天花粉蛋白化学IV.天花粉蛋白的基本一级结构

顾梓伟;钱瑞卿;金善炜;钱薇薇;刘永福;朱仕钦;曹伯升;汪绍福;徐珊珍;张丽青;张秀兰;姚月珍;汪强华;张伟君;刘寅曾;薛婉君;冯健清   

  1. 中国科学院上海有机化学研究所
  • 出版日期:1984-09-15 发布日期:1984-09-15

Chemistry of trichosanthin. IV. The principal primary structure of trichosanthin

GU ZIWEI;QIAN RUIQING;JIN SHANWEI;QIAN WEIWEI;LIU YONGFU;ZHU SHIQIN;CAO BOSHENG;WANG SHAOFU;XU SHANZHEN;ZHANG LIQING;ZHANG XIULAN;YAO YUEZHEN;WANG QIANGHUA;ZHANG WEIJUN;LIU YINZENG;XUE WANJUN;FENG JIANQING   

  • Online:1984-09-15 Published:1984-09-15

Key words: RADIX TRICHOSANTHIS, AMINO ACID SEQUENCE ANALYSIS

CLC Number: