Acta Chimica Sinica ›› 2007, Vol. 65 ›› Issue (2): 123-128. Previous Articles     Next Articles

Original Articles

人血清白蛋白与季铵盐双子表面活性剂的相互作用

刘敏1,2, 孙德志2, 林瑞森*,1, 曲秀葵2, 王旭1, 李玲2   

  1. (1浙江大学化学系 杭州 310027)
    (2聊城大学化学化工学院 聊城 252059)
  • 收稿日期:2006-03-22 修回日期:2006-06-29 出版日期:2007-01-28 发布日期:2007-01-28
  • 通讯作者: 林瑞森

Interaction between Human Serum Albumin and Bis-quaternary Ammonium Surfactants

LIU Min1,2; SUN De-Zhi2; LIN Rui-Sen*,1; QU Xiu-Kui2; WANG Xu2; LI Ling2