Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Other journals
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy

30 Most Down Articles
Published in last 1 year | In last 2 years| In last 3 years| All| Most Downloaded in Recent Month | Most Downloaded in Recent Year|

Most Downloaded in Recent Year
  
1 Review of Electrolyte Additives for Ternary Cathode Lithium-ion Battery 2018 Vol.76(4):259-277
Deng Bangwei, Sun Daming, Wan Qi, Wang Hao, Chen Tao, Li Xuan, Qu Meizhen, Peng Gongchang [Abstract] (346) [HTML 0 KB][PDF 3998 KB] (910)
2 Progress of Preparation and Application of Graphene/Carbon Nanotube Composite Materials 2014 Vol.72(2):185-200
Zhao Dongmei, Li Zhenwei, Liu Lingdi, Zhang Yanhong, Ren Decai, Li Jian [Abstract] (809) [HTML 0 KB][PDF 4359 KB] (3371)
3 Research Progress of Solvent-based Smart Actuator Materials 2018 Vol.76(6):425-435
Zhang Dajie, Liu Jie, Chen Bo, Wang Jingxia, Jiang Lei [Abstract] (254) [HTML 0 KB][PDF 14553 KB] (726)
4 Research Progress in Flexible Wearable Electronic Sensors 2016 Vol.74(7):565-575
Qian Xin, Su Meng, Li Fengyu, Song Yanlin [Abstract] (315) [HTML 0 KB][PDF 5805 KB] (1227)
5 Chemical Stability Issue and Its Research Process of Perovskite Solar Cells with High Efficiency 2015 Vol.73(3):211-218
Guo Xudong, Niu Guangda, Wang Liduo [Abstract] (668) [HTML 0 KB][PDF 2186 KB] (24851)
6 Metal-Organic Frameworks for Catalysis 2016 Vol.74(2):113-129
Huang Gang, Chen Yuzhen, Jiang Hailong [Abstract] (570) [HTML 0 KB][PDF 5042 KB] (1184)
7 Controllable Preparation of Two Dimensional Metal- or Covalent Organic Frameworks for Chemical Sensing and Biosensing 2017 Vol.75(4):339-350
Yang Tao, Cui Yanan, Chen Huaiyin, Li Weihua [Abstract] (416) [HTML 0 KB][PDF 3904 KB] (977)
8 Preparation and Formation Mechanisms of Monodispersed Silicon Dioxide Spherical Particles 2003 Vol.61(4):562-566
Zhao Li;Yu Jiaguo;Cheng Bei;Zhao Xiujian [Abstract] (1590) [HTML 0 KB][PDF 263 KB] (1341)
9 Porous Organic Frameworks: Synthetic Strategy and Their Applications 2015 Vol.73(6):587-599
Ren Hao, Zhu Guangshan [Abstract] (350) [HTML 0 KB][PDF 2130 KB] (14407)
10 Progress of Research on Organic/Organometallic Mechanoluminescent Materials 2018 Vol.76(4):246-258
Liu Mingli, Wu Qi, Shi Huifang, An Zhongfu, Huang Wei [Abstract] (228) [HTML 0 KB][PDF 3390 KB] (595)
11 Research Advances of Carbon-based Anode Materials for Sodium-Ion Batteries 2017 Vol.75(2):163-172
Zhang Siwei, Zhang Jun, Wu Sida, Lv Wei, Kang Feiyu, Yang Quan-Hong [Abstract] (190) [HTML 0 KB][PDF 4088 KB] (651)
12 Preparation and Characterization of Black Phosphorus 2018 Vol.76(7):537-542
Zhang Dandan, Yuan Zhenzhou, Zhang Guoqing, Tian Nan, Liu Danmin, Zhang Yongzhe [Abstract] (225) [HTML 0 KB][PDF 2328 KB] (450)
13 Sodium Ion Battery: A Promising Energy-storage Candidate for Supporting Renewable Electricity 2014 Vol.72(1):21-29
Li Hui, Wu Chuana, Wu Fenga, Bai Ying [Abstract] (828) [HTML 0 KB][PDF 1389 KB] (2098)
14 Research Progress of Metallic Carbon Dioxide Batteries 2018 Vol.76(7):515-525
Chang Shilei, Liang Feng, Yao Yaochun, Ma Wenhui, Yang Bin, Dai Yongnian [Abstract] (244) [HTML 0 KB][PDF 3172 KB] (482)
15 Transition Metal Catalyzed Deoxydehydration of Alcohols 2018 Vol.76(7):501-514
Li Cui, Zhang Qi, Fu Yao [Abstract] (199) [HTML 0 KB][PDF 1128 KB] (454)
16 Preparation and Characterization of Highly Stable and Aqueous Dispersion of Conjugated Polyelectrolyte/Single-Walled Carbon Nanotube Nanocomposites 2018 Vol.76(6):453-459
Zhu Mingjing, Peng Juan, Tang Ping, Qiu Feng [Abstract] (232) [HTML 0 KB][PDF 2690 KB] (393)
17 One-step Strategy to Synthesize Porous Carbons by Carbonized Porous Organic Materials and Their Applications 2018 Vol.76(5):366-376
Yan Tingting, Xing Guolong, Ben Teng [Abstract] (264) [HTML 0 KB][PDF 4691 KB] (674)
18 Research Progress on the Super-wettability of Colloidal Photonic 2017 Vol.75(10):967-978
Cui Liying, Fan Shasha, Yu Cunlong, Kuang Minxuan, Wang Jingxia [Abstract] (133) [HTML 0 KB][PDF 3230 KB] (519)
19 Pyrene-Based Conjugated Microporous Polymer as High Performance Electrode for Lithium-Ion Batteries 2018 Vol.76(3):202-208
He Qian, Zhang Chong, Li Xiao, Wang Xue, Mu Pan, Jiang Jiaxing [Abstract] (182) [HTML 0 KB][PDF 2192 KB] (396)
20 Angiopep-2-conjugated Ag2S Quantum Dot for NIR-II Imaging of Brain Tumors 2018 Vol.76(5):393-399
Xu Yi, Zhao Yan, Zhang Yejun, Cui Zhifen, Wang Lihua, Fan Chunhai, Gao Jimin, Sun Yanhong [Abstract] (196) [HTML 0 KB][PDF 1973 KB] (545)
21 Direct Transformations of Amides: Tactics and Recent Progress 2018 Vol.76(5):357-365
Huang Pei-Qiang [Abstract] (200) [HTML 0 KB][PDF 902 KB] (572)
22 Surface Functional Modification of Graphene and Graphene Oxide 2016 Vol.74(10):789-799
Huang Guojia, Chen Zhigang, Li Maodong, Yang Bo, Xin Mingliang, Li Shiping, Yin Zongjie [Abstract] (438) [HTML 0 KB][PDF 1915 KB] (933)
23 Research Progress on Preparation and Application of Two-Dimensional Transition Metal Dichalcogenides Nanomaterials 2017 Vol.75(10):979-990
Lin Xiaoyu, Wang Jing [Abstract] (178) [HTML 0 KB][PDF 1763 KB] (479)
24 Preparation of a Multifunctional Nano-carrier System Based on Carbon Dots with pH-Triggered Drug Release 2016 Vol.74(3):241-250
Du Fangkai, Xu Jiangsheng, Zeng Fang, Wu Shuizhu [Abstract] (154) [HTML 0 KB][PDF 4922 KB] (703)
25 Advance and Prospect of Functional Materials for Sodium Ion Batteries 2017 Vol.75(2):154-162
Xiang Xingde, Lu Yanying, Chen Jun [Abstract] (236) [HTML 0 KB][PDF 2017 KB] (749)
26 A Review of Poly(Ionic Liquid)s Based Functional Materials 2015 Vol.73(4):310-315
Qian Wenjing, Yuan Chao, Guo Jiangna, Yan Feng [Abstract] (277) [HTML 0 KB][PDF 4481 KB] (788)
27 Advances of Metal-Organic Frameworks in Adsorption and Separation Applications 2017 Vol.75(9):841-859
Zhang He, Li Guoliang, Zhang Kegang, Liao Chunyang [Abstract] (246) [HTML 0 KB][PDF 2164 KB] (611)
28 Effect of Mesoporous TiO2 Layer Thickness on the Cell Performance of Perovskite Solar Cells 2015 Vol.73(3):261-266
Zhu Lifeng, Shi Jiangjian, Li Dongmei, Meng Qingbo [Abstract] (301) [HTML 0 KB][PDF 2589 KB] (1040)
29 Research Progress of Photonic Crystal Solar Cells 2018 Vol.76(1):9-21
Zhao Cong, Ma Ying, Wang Yang, Zhou Xue, Li Huizeng, Li Mingzhu, Song Yanlin [Abstract] (191) [HTML 0 KB][PDF 6396 KB] (467)
30 Structure, Preparation and Properties of Phosphorene 2016 Vol.74(6):488-497
Yuan Zhenzhou, Liu Danmin, Tian Nan, Zhang Guoqing, Zhang Yongzhe [Abstract] (430) [HTML 0 KB][PDF 3109 KB] (923)
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn