Supporting info

  • XIA Shu-Wei*,1, GAO Lin-Na, XU Xiang, SUN Ya-Li, XIA Shao-Wu2

    2006, Vol. 64(1): 27-31

    (1 College of Chemistry and Chemical Engineering, Ocean University of China, Qingdao 266003)
    (2 College of Chemistry and Molecular Engineering, Qingdao University of Science and Technology, Qingdao 266042)