Supporting info

  • DUN Hui-Juan*,1, WEI Yu, SONG Xiu-Qin, CHEN Li-Ren2

    2005, Vol. 63(21): 2004-2008

    (1 Department of Chemistry, Hebei Normal University, Shijiazhuang 050016)
    (2 Lanzhou Institute of Chemical Physics, Chinese Academy of Sciences, Lanzhou 730000)

    null