Acta Chim. Sinica
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
1982, Vol. 40(12): 1172-1176    DOI:
X-RAY PHOTOELECTRON SPECTROSCOPIC STUDY OF METAL-FULVIC ACID COMPLEXES
WANG DIAN-XUN1, ZHAO LU-JI1, ZHANG DE-HE1, CHEN CHUAN-ZHENG2, LI SHAO-YU2, KANG BING-JIE2
1. Institute of Chemistry, Academia Sinica, Beijing;
2. Research Institute of Jilin Chemical Industry Corporation, Jilin
Received 1981-10-16  Revised null
Supporting info
null
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn