Resonance Rayleigh Scattering Spectral Method for the Determination of Kanamycin with Gold Nanoparticle as Probe
HE You-Qiu, LIU Shao-Pu*, LIU Zhong-Fang, HU Xiao-Li, LU Qun-Min
Acta Chimica Sinica . 2005, (11): 997 -1002 .