Preparation, characterization and photocatalytic properties of titania modified monolayered mesoporous MCM-41
Zheng Shan;Gao Lian;Zhang Qinghong;Guo Jingkun
Acta Chimica Sinica . 2000, (11): 1403 -1408 .