Partial Oxidation of Propane over Keggin Type Molybdovanadophosphoric Acids
LI Xiu-Kai, LEI Yu, JIANG Qiao, ZHAO Jing*, JI Wei-Jie*, ZHANG Zhi-Bing, CHEN Yi
Acta Chimica Sinica . 2005, (12): 1049 -1054 .