Spectroscopic Study of Self-assembly Structure of Silver Nanoparticles
ZHOU Qun,ZHANG Xing-Xia,PANG Fen-Zhi,LI Xiao-Wei 2
ZHENG Jun-Wei*,LU Tian-Hong 2
Acta Chimica Sinica . 2005, (17): 1561 -1564 .