Synthesis of 10,10 -(p-Xylylene)-bishomotriptycenes
JIANG Xiao-Qian, LI Zhi-Yun, CAO De-Rong
Acta Chimica Sinica . 2010, (20): 2069 -2076 .