Synthesis and Biological Activities of Novel Benzoxazolinone/Benzothiazolone Derivatives Containing Oxadiazole Moiety
Li Yingjun, Li Chunyan, Jin Kun, Sun Shuqin, Zhou Xiaoxia
Acta Chimica Sinica . 2012, (02): 151 -160 .  DOI: 10.6023/A1105302