Mechanochemical Degradation of OCDD/OCDF in Fly Ash from Medical Waste Incinerators
Mao Qiongjing, Peng Zheng, Lu Shengyong, Li Xiaodong, Yan Jianhua
Acta Chimica Sinica . 2012, (05): 659 -666 .  DOI: 10.6023/A1104073