Controlled Drug Release from Silk Fibroin Films Treated with Methanol-water Mixtures
Wei Qiaona, Ma Lin, Huang Aimin, Yang Hua, Gong Zhuping, Qiang Panpan, Zhang Li
Acta Chimica Sinica . 2012, (06): 714 -720 .  DOI: 10.6023/A1107051