Construction and Characterization of Pyrene-alkyne Based Porous Frameworks
Zhang Tingting, Wang Haitao, Ma Heping, Sun Fuxing, Cui Xiaoqiang, Zhu Guangshan
Acta Chimica Sinica . 2013, (12): 1598 -1602 .  DOI: 10.6023/A13060669