Target Synthesis of a Novel Porous Aromatic Framework for Efficient CO 2 Capture
Wang Wei, Yan Zhuojun, Yuan Ye, Sun Fuxing, Zhao Ming, Ren Hao, Zhu Guangshan
Acta Chimica Sinica . 2014, (5): 557 -562 .  DOI: 10.6023/A14020121