Supramolecular Organic Frameworks (SOFs): Water-Phase Periodic Porous Self-Assembled Architectures
Wang Hui, Zhang Danwei, Zhao Xin, Li Zhanting
Acta Chim. Sinica . 2015, (6): 471 -479 .  DOI: 10.6023/A14120880