Alloyed Pt–Ru Nanoparticles Immobilized on Mesostructured Nitrogen-Doped Carbon Nanocages for Efficient Methanol Electrooxidation
Li Danqin, Zhang Zhiqi, Zang Pengyuan, Ma Yanwen, Wu Qiang, Yang Lijun, Chen Qiang, Wang Xizhang, Hu Zheng
Acta Chim. Sinica . 2016, (7): 587 -592 .  DOI: 10.6023/A16040196