Palladium Catalyzed Arylation of C(sp 3)-H Bonds of Carbonyl β-position in Water
Luo Feihua, Long Yang, Li Zhengkai, Zhou Xiangge
Acta Chim. Sinica . 2016, (10): 805 -810 .  DOI: 10.6023/A16060316