Asymmetric Inverse-Electron-Demand Diels-Alder Reaction of 2-Pyrone and 2,5-Dienones via HOMO-Activation
Zhou Yuanchun, Zhou Zhi, Du Wei, Chen Yingchun
Acta Chim. Sinica . 2018, (5): 382 -386 .  DOI: 10.6023/A18040131