Influence Factors on the Microstructure of Ultrathin TiO2 Nanosheets Synthesized by Liquid Phase Method
Chu Wanyi, Tang Xiao, Li Zhen, Lin Jingcheng, Qian Jueshi
Acta Chimica Sinica . 2018, (7): 549 -555 .  DOI: 10.6023/A18030100