Research Progress of Metallic Carbon Dioxide Batteries
Chang Shilei, Liang Feng, Yao Yaochun, Ma Wenhui, Yang Bin, Dai Yongnian
Acta Chim. Sinica . 2018, (7): 515 -525 .  DOI: 10.6023/A18030125