Surface Chemistry and Phase Transformation of Nanoscale Zero-Valent Iron (nZVI) in Aquatic Media
Liu Jing, Gu Tianhang, Wang Wei, Liu Ai-rong, Zhang Wei-xian
Acta Chim. Sinica . 2019, (2): 121 -129 .  DOI: 10.6023/A18100412