Fluorescent Aptamer-functionalized Graphene Oxide Biosensor for Rapid Detection of Chloramphenicol
Lu Jinghe, Tan Shuzhen, Zhu Yuqing, Li Wei, Chen Tianxiao, Wang Yao, Liu Chen
Acta Chim. Sinica . 2019, (3): 253 -256 .  DOI: 10.6023/A18100433