Ming-Phos/Copper(I)-Catalyzed Asymmetric[3+2] Cycloaddition of Azomethine Ylides with Nitroalkenes
Zhang Ronghua, Xu Bing, Zhang Zhanming, Zhang Junliang
Acta Chimica Sinica . 2020, (3): 245 -249 .  DOI: 10.6023/A20010019