Synthesis and Photovoltaic Properties of Perylene Diimide Based Small Molecular Acceptors with a Diketopyrrolopyrrole Core
Hu Yuhui, Wu Wenlin, Yu Liyang, Luo Kaijun, Xu Xiaopeng, Li Ying, Peng Qiang
Acta Chimica Sinica . 2020, (11): 1246 -1254 .  DOI: 10.6023/A20070282