Supramolecular Self-assembly of Symmetric Dicyclohexanocucurbit[6]uril and Nicotinic Hydrazide
Yanmei Jin, Ye Meng, Yuan Li, Jianhua Shi, Lei Deng
Acta Chimica Sinica . 2022, (1): 44 -48 .  DOI: 10.6023/A21100465