B 2pin 2参与的含硼酸酯的芳香胺和醛的一锅两步还原胺化反应
刘雪滢, 刘振伟, 郭圆圆, 李敬亚, 邹大鹏, 吴豫生, 吴养洁
One-Pot, Two-Step Reductive Amination of Boronate Ester Containing Aromatic Amines and Aldehydes Using B 2pin 2 as Reductant
Liu Xueying, Liu Zhenwei, Guo Yuanyuan, Li Jingya, Zou Dapeng, Wu Yusheng, Wu Yangjie
有机化学 . 2019, (7): 2001 -2008 .  DOI: 10.6023/cjoc201902011