Chin. J. Org. Chem. ›› 2013, Vol. 33 ›› Issue (02): 267-279.DOI: 10.6023/cjoc201205020 Previous Articles     Next Articles

Notes

吡啶-N-氧化物的C—C键交叉偶联反应研究进展

刘雅莉a,b, 张韻慧a, 费红艳a, 晋兴华a   

  1. a 天津大学药物科学与技术学院 天津 300072;
    b 河北工业大学化工学院 天津 300130
  • 收稿日期:2012-05-16 修回日期:2012-10-16 发布日期:2012-10-17
  • 通讯作者: 张韻慧 E-mail:yunhuiz1186@yahoo.com.cn
  • 基金资助:

    河北省高等学校科学技术研究指