Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
More>>  

Office
 · Online Submission
 · Manuscript Tracking
 · Peer Review
 · Editor Work
 · Office Work
 · Editor-in-chief
Journal
 · Forthcoming Articles
 · Current Issue
 · Next Issue
 · Archive
 · Advanced Search
 · Archive By Volume
 · Archive By Subject
 · Read Articles
 · Download Articles
 · Email Alert
 ·
 
Download
 · Instruction
 · Template
 · Copyright Agreement
 
 
Other journals
 · Chines science bulletin
 · Science in China Series
 A-Mathematics
 · Science in China Series
 B-Chemistry
 · Science in China Series
 C-Life Sciences
 · Science in China Series
 D-earth Sciences
 · Science in China Series
 E-Technological Sciences
 · Science in China Series
 F-Information Sciences
 · Science in China Series
 G-Physics and Astronomy

Online Before Printed
Note: The papers published below will continue to be available from this page until they are assigned to an issue. To see an article, click its [PDF] link. To review many abstracts, check the boxes to the left of the titles you want, and click the 'Selected articles' button. To see one abstract at a time, click its [Abstract] link.
  
  First page | Prev page | Next page | Last page Page 1of 5, 140 records  
Accept:2018-09-18
Juan Zhang, Biyun Wang, Yisen Liu, Song Cao
10.6023/cjoc201807013
Stereoselective Synthesis of Z-Fluorostyrene Derivatives via Nickel-Catalyzed Cross-Coupling of gem-Difluorostyrenes with Organozinc Reagents
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 1006 KB] (0)
Wang Xiaofen, Wei Chao, Li Xueyan, Zheng Xueyang, Geng Xiaowei, Zhang Pingzhu, Li Xiaoliu
10.6023/cjoc201807032
A Lysosome-Targeted Dual-Photon Nitroxyl Fluorescent Probe: Synthesis and Application in Living Cell Imaging
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 1060 KB] (0)
Xu Qing, Zhang Lianyang, Feng Gaofeng, Jin Chengan
10.6023/cjoc201807016
Progress on the Synthesis and Applications of Thiocyanates
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 2545 KB] (0)
Zhang Jingxing, Yao Tingting, Liu Jing, Li Huayue, Li Wenli
10.6023/cjoc201806003
Recent Advances in CDPS-Dependent Biosynthetic Pathway
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 1814 KB] (0)
Huilan Yue, Pengli Bo, Leilei Wang, Xiaoxia Lv, Daoshan Yang, Hua Wang, Wei Wei
10.6023/cjoc201807033
Direct synthesis sulfonamides from nitroarenes and sulfonyl chlorides in water
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 978 KB] (0)
Huang Jin, Fu Ronghui, Jing Linhai, Qin Dabin, Huang Kun, Wang Wei
10.6023/cjoc201807040
A Convenient Access to 3-Substituted Benzofuran Derivatives via Palladium Nanoparticles-Catalyzed Intramolecular Heck Reaction
[Abstract] ( 0 ) [HTML 0 KB][PDF 1070 KB] (0)
Accept:2018-09-10
Zhang Shuo, Peng Dan, Zhao Ning, Yu Yitao, Wang Feng, Liu Hailong, Yi Gang
10.6023/cjoc201807017
Sc(OTf)3 Catalyzed Oxo-Michael Addition to o-Quinone Methides by Alcohols
[Abstract] ( 15 ) [HTML 0 KB][PDF 578 KB] (34)
Yafei Liu, Hangming Ge, Long Lu, Qilong Shen
10.6023/cjoc201807018
Pentafluoroethyl-Substituted Sulfonium Ylides:New Electro-philic Pentafluoroethylating Reagents
[Abstract] ( 4 ) [HTML 0 KB][PDF 942 KB] (10)
Yangdiandian Wang, Xiaojun Yu, Haiyan Fu, Xueli Zheng, Hua Chen, Ruixiang Li
10.6023/cjoc201807050
Pd/1,3-bis(diphenylphosphino-)propane catalyzed arylation of benzoxazoles at C-2 position with aryl bromides
[Abstract] ( 1 ) [HTML 0 KB][PDF 1279 KB] (8)
Ni Guo-Wei, Tang Jia-Wei, Zou Jie, Chen Shao-Xin, Ju Dian-Wen, Zhang Fu-Li
10.6023/cjoc201806012
Recent Advances on Carbonyl Reductases for Dynamic Kinetic Resolution
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 1419 KB] (12)
Li Yaqiong, Fan Yuhang, Jia Qianfa
10.6023/cjoc201806038
Recent Advance in Ni-Catalyzed Reductive Cross-Coupling to Construct Csp2-Csp2 and Csp2-Csp3 Bonds
[Abstract] ( 12 ) [HTML 0 KB][PDF 2182 KB] (13)
Zhou Jianping, Wu Baogeng, Zhou Zhikuan, Tian Jiangwei, Yuan Aihua
10.6023/cjoc201804043
A Novel Naphthalene-Fused BODIPY-Based NIR Fluorescent Probe for Detecting Fluoride in Living Cells
[Abstract] ( 3 ) [HTML 0 KB][PDF 966 KB] (13)
Li Yingjun, Wang Siyuan, Jin Kun, Gao Lixin, Sheng Li, Zhang Nan, Liu Jihong, Li Jia
10.6023/cjoc201806042
Synthesis and Cdc25B/PTP1B Inhibitory Activity Evaluation of Novel Acylhydrazone Derivatives Containing Carbazole Moity
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 965 KB] (25)
Liu Lantao, Chen Yingying, Zhang An'an, Liu Xue, Zhang Li, Bai Jingru, Li Heng, Mao Guoliang
10.6023/cjoc201808013
Palladium Catalyzed Allylic Amination of Cinnamyl Carbonates with Acyl hydrazones
[Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 777 KB] (9)
Yan Shiqiang, Li Yingxia
10.6023/cjoc201807041
Efficient Synthesis of 7,4'-Dimethylapigenin-5-O-glycoside
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 861 KB] (28)
Su Lin, Hou Wei
10.6023/cjoc201806021
Progress in the Synthesis of Cinnoline Derivatives
[Abstract] ( 7 ) [HTML 0 KB][PDF 1929 KB] (23)
Accept:2018-09-05
Daya Huang, Youzhi Li, Yan Liu, Bernard Meunier
10.6023/cjoc201805014
Synthesis and Chelation selectivity Evaluation of 8-Aminoquinoline Derivatives as Copper Chelator
[Abstract] ( 9 ) [HTML 0 KB][PDF 825 KB] (14)
Li Zhiying, Ding Yanjiao, Bu Huagang, Shen Yuemao
10.6023/cjoc201806015
Antitumor and DNA Topoisomerase Ⅱα Inhibitory Activity of 6-Substituted Aryl-2-methoxyquinolines
[Abstract] ( 9 ) [HTML 0 KB][PDF 759 KB] (9)
Yuan Rui, Wang Yuan-jiang, Huang Shu-ying, Dou Peng-fei, Zhang Long-yan, Chen Wen, Ren Xuan-xuan, Zhou Sheng-liang, Wan Yu, Wu Hui
10.6023/cjoc201805011
Synthesis and Biological Evaluation of Novel Flavonoid-substituted Tröger's bases
[Abstract] ( 12 ) [HTML 0 KB][PDF 883 KB] (16)
Fu Chao, Fan Yanxia, Sun Qihui, Yi Weiyin, Yi Fengping
10.6023/cjoc201805024
One-Pot Synthesis of 2-Benzyl-3,4-dihydro-2H-isoquinolin-1-ones Catalyzed by CuCl2
[Abstract] ( 3 ) [HTML 0 KB][PDF 597 KB] (8)
Yan Lianhai, Hou Yuheng, Li Xiaoliu, Chen Hua
10.6023/cjoc201806025
The concise synthesis of furanosyl benzimidazole C-nucleosides by Mitsunobu reaction
[Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 847 KB] (9)
Zhang Yong, Yang Zhongzhen, Yu Xinling, Cheng Xu, Li Weijian, Guo Lingmei, Hai Li, Guo Li, Wu Yong
10.6023/cjoc201805022
Room temperature Ru(Ⅲ)-catalyzed ortho-hydroxymethylation of arenes
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 844 KB] (16)
Zhou Qian, Zheng Dandan, Shi Yujun, Yao Wei, Qian Hongwei, Ding Ying, Wei Zhonghao, Shen Aibao, Feng Xia, Shi Jian, Dai Hong
10.6023/cjoc201807048
Synthesis and Insecticidal Activities of Novel Pyrazole Oxime Ethers Containing an Oxazole Moiety
[Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 697 KB] (18)
Liangzhen Cai, Zhen Huang, Liqun Yang, Xiaomin Xie, Xiaochun Tao
10.6023/cjoc201806044
Selective Aerobic Oxidation of Benzylic Alcohols Catalyzed by CuBr/DBU
[Abstract] ( 13 ) [HTML 0 KB][PDF 771 KB] (17)
Zhang Xiong, Feng Kai-Xiang, Xia Ai-Bao
10.6023/cjoc201806010
Asymmetric organocatalytic construction of functionalized bicyclic lactams
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 799 KB] (8)
Zhang Xiaoming, Lei Peng, Li Xinlu, Yang Xinling, Zhang Xuebo, Sun Tengda, Ling Yun
10.6023/cjoc201807004
Synthesis and Anti-fungual Activity of Novel Aspernigerin Derivatives Containing Thiocarbonyl Moiety
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 1032 KB] (22)
Kai Zhang, Jiarong Li, Dusu Wen, Honglin Liu, Haiyou Wang, Lamusi A
10.6023/cjoc201807001
Synthesis and Insecticidal Activity of D-forosamine Replacement Derivatives of Spinosyn A
[Abstract] ( 8 ) [HTML 0 KB][PDF 951 KB] (13)
Haishan Liu, Guoliang Zhu, Shuige Zhao, Peng Fu, Weiming Zhu
10.6023/cjoc201806045
Bioactive Natural Products from the Marine Sponge-Derived Nocardiopsis dassonvillei OUCMDZ-4534
[Abstract] ( 6 ) [HTML 0 KB][PDF 1046 KB] (8)
Accept:2018-08-23
Wang Pingping, Yang Chengshuai, Li Xiaodong, Jiang Yuguo, Yan Xing, Zhou Zhihua
10.6023/cjoc201805060
The route to artificially synthesize plant natural products
[Abstract] ( 10 ) [HTML 0 KB][PDF 2243 KB] (16)
Shaoliang Jiang, Jie Liu, Yanhong Cui, Huabiao Wu, Liang Han
10.6023/cjoc201805007
Syntheses and photovoltaic performance of nitrogen-containing rigid heterocycle substituted coumarin sensitizing dyes
[Abstract] ( 5 ) [HTML 0 KB][PDF 1123 KB] (18)
  First page | Prev page | Next page | Last page Page 1of 5, 140 records  
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn