Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
2017, Vol. 37(2): 349-355    DOI: 10.6023/cjoc201607043
Recent Progress in the Research of Acetone in Coupling Reactions
Shen Xuqian, Cao Xihan, Zheng Wanbin, Yang Jun, Shi Yongsen, Hu Jingang, Wu Xiangmei, Yan Guobing
Department of Chemistry, Lishui University, Lishui 323000
Received 2016-07-28  Revised 2016-09-15
Supporting info
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn