Chin. J. Org. Chem.
 
     
Google http://sioc-journal.cn
 
   Reader ServiceLogin | Register | Forget Password?
2019, Vol. 39(4): 1095-1101    DOI: 10.6023/cjoc201811015
CC Triple Bond Cleavage/Rearrangement Reaction for Accessing 2,4,4-Trichloronaphthalen-1(4H)-ones
Jiang Wenjiea,b, Song Yatinga,b, Wei Xiaojinga, Xu Yia, Lu Juana, Jiang Boa,b, Hao Wenjuana
a School of Chemistry & Materials Science, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116;
b C. W. Chu College, Jiangsu Normal University, Xuzhou 221116
Received 2018-11-10  Revised 2018-12-07
Supporting info
Copyright © 2009 Shanghai Institute of Organic Chemistry 、Chinese Chemical Society
Address: 354 Fenglin Lu, Shanghai 200032
Tel: 021-54925243-13 Fax:021-64167510 E-mail: bianji@mail.sioc.ac.cn