Synthesis of 1,3,3-Trinitroazetidine
Shu Yuanjie;Li Hongzhen;Huang Yigang;Liu Shijun;Jiang Qing;Xie Minggui
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2003, (10): 1139 -1141 .