Organocatalytic Asymmetric Michael Additions
Li, Ning a,b; Xi, Guohong a; Wu, Qiuhua a; Liu, Weihua a ;
Ma, Jingjun *,a ; Wang, Chun a
Chin. J. Org. Chem. . 2009, (07): 1018 -1038 .