Organocatalytic Asymmetric Michael Additions
Li, Ning a,b; Xi, Guohong a; Wu, Qiuhua a; Liu, Weihua a ;
Ma, Jingjun*,a ; Wang, Chuna
Chinese Journal of Organic Chemistry . 2009, (07): 1018 -1038 .