Asymmetric Synthesis of Tailor-made α-Amino Acids by ChiralAuxiliaries: Glycine Equivalent Approach
LI Zhen-Jiang*,WAN Hong-Gui,WEI Ping,SHI Yu-Hu
OUYANG Ping-Kai
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (08): 881 -892 .