Structures and Activity of Two Novel Saponins from Albiza julibrissin
ZOU Kun, CUI Jing-Rong 3 , RAN Fu-Xiang 3, WANG Bin
ZHAO Yu-Ying* 1, ZHANG Ru-Yi, ZHENG Jun-Hua
Chin. J. Org. Chem. . 2005, (06): 654 -659 .