Synthesis and Crystal Structure of 12-(2-Chlorophenyl)-7,11,13,16-tetraoxaspiro[5.2.5.2]cetane
Yuan Lin, Ou Guangchuan, Shi Jianghua, Zhang Min, Yuan Xianyou
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (08): 1817 -1821 .  DOI: 10.6023/cjoc201303003