Synthesis of Right Segment of Ingramycin
Gao Kaige, Sun Moran, Zhu Ming, Zhou Hang, Cao Qiwei, Yang Hua
Chin. J. Org. Chem. . 2013, (09): 1939 -1944 .  DOI: 10.6023/cjoc201307011