Synthesis of 2-Phenyl-2-benzoylquinazolin-4(1 H)-one Derivatives in Ionic Liquids Catalyzed by Iodine
Zhang Meimei, Liu Yun, Wang Xiangshan
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (8): 1682 -1686 .  DOI: 10.6023/cjoc201402001