Progresses of Ring Expansion Reaction of Small Transitional Metallacyclic Compounds
Zhuo Qingde, Wang Tongdao, Zhou Xiaoxi, Zhang Hong
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (8): 1471 -1486 .  DOI: 10.6023/cjoc201403050