Benzimidazoles-Containing Transition Metal Complexes: A Novel Catalyst for Ethylene Oligomerization and Polymerization
Xiao Liwei, Li Lingling, Gao Hongjie, Ren Ping, Kou Wei, Shi Yaru
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (11): 2224 -2235 .  DOI: 10.6023/cjoc201405005