Synthesis and Inhibitory Activity of Novel Ferrocenyl 1,2,4-Triazole Mannich Bases
Zhang Chenglu, Wang Xue, Guo Yang, Wu Yifei, Gao Lina, Sun Lijie, Chai Jinhua, Zhu Chang'an
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (11): 2331 -2337 .  DOI: 10.6023/cjoc201405015