Hydroxyla(acyla)tion of Purpurin-18 Imide and Synthesis of Chlorophyllous Chlorin Derivatives
Ji Jianye, Yin Jungang, Zhao Lili, Yao Nannan, Qi Caixia, Wang Jinjun
Chin. J. Org. Chem. . 2014, (11): 2262 -2271 .  DOI: 10.6023/cjoc201405009