Synthesis of 1,2,3,4,5-Pentaarylcyclopenta-2,4-diene Derivatives and Their Aggregation-Induced Emission Properties
Qiu Shuhai, Xu Shengjie, Zhou Guofu, Shui Lingling, Zhu Xiaozhang
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (8): 1746 -1753 .  DOI: 10.6023/cjoc201502031