Silver-Catalyzed Cross-Coupling Reaction of Propargylic Alcohols and Arylisocyanides: An Atom-Economic Synthesis of N-Aryl-2,3-allenamides
Xu Wenshuai, Zhao Shoujing, Luo Xiaopei, Song Jinna, Liu Jianquan, Bi Xihe, Liao Peiqiu
Chin. J. Org. Chem. . 2015, (10): 2095 -2101 .  DOI: 10.6023/cjoc201505025